Rubin Mass has 85 years of experience: qualitative and valuable publishing, since 1927 (Berlin) – and as from 1933 in Jerusalem

שלום לך,

 תודה על התעניינותך בעניין הגשת "כתב היד" להוצאה לאור. תחומי הענין שעיקריים שלנו הם נושאי יהדות במובן הרחב. יש לנו גם סדרות חדשות לסיפורת ופרוזה.

 אנו נוהגים לבדוק את "כתבי היד" המוגשים לנו על ידי בודקים (לקטורים). בתהליך הבדיקה בוחנים את כתב היד, מידת התאמתו לשוק ולנו, מה מידת העריכה הנחוצה, וכד'. תהליך הלקטורה עולה לך $120. לתושבי ישראל המחיר הוא 360 ש"ח ועוד מע"מ.

לאחר הלקטורה ולאור תוצאותיה, ניתן לעבור לשלב של הסכם.

 אם נראה לך התהליך, נא לשלוח לנו כתב יד באי מייל ( rmass@barak.net.il ) ולסדר את עניין התשלום בכרטיס אשראי עם משה במשרדנו,

טל' 02-6277863, או לשלוח צ'ק לפקודת הוצאת ראובן מס, ולשלוח לת"ד 7573, ירושלים 9107402.

נשמח לשמוע ממך.

אורן מס

הוצאת ראובן מס, מנהל